Aliance

pro bezpilotní letecký průmysl (UAVA( vznikla na základě rostoucí poptávky trhu po uceleném a systémovém přístupu reprezentujícím účastníky nově se rozvíjejícího UAV odvětví při zachování celospolečenských zájmů. Zakládajícími členy jsou doc. Ing. Jindřich Ploch, CSc., emeritní generální ředitel Úřadu pro civilní letectví, rektor Vysoké školy obchodní a vedoucí katedry letecké dopravy na VŠO Praha a dále společnosti UpVision s.r.o. a Robodrone Industries s.r.o.

Posláním Aliance je vytvářet předpoklady a optimální podmínky pro výzkum, vývoj, výrobu, obchod s cílem rozvíjet UAV technologie a UAV aplikace, dále spolupráce s orgány a organizacemi, které přímo či nepřímo navazují na předmět činnosti sdružených členů, zejména iniciováním legislativních, ekonomických a organizačních předpokladů s cílem podpořit bezpilotní letecký průmysl. Klíčová je spolupráce s orgány státní správy a samosprávy a s Parlamentem ČR v oblasti podnikání v oboru leteckého bezpilotního průmyslu. V celospolečenském kontextu se aliance zasazuje o informovanost veřejnosti týkající se technologie UAV.

Aliance rovněž zastupuje, reprezentuje a propaguje Alianci a její členy, rozvíjí spolupráci mezi členy a spolupráci zaměřenou na získávání a podporu nových projektů pro průmyslové aplikace UAV, dále podporuje a propaguje vzdělávání pro bezpilotní letecký průmysl.

K naplnění tohoto poslání sdružuje Aliance zejména komerční subjekty, vědecké pracovníky a instituce, nevládní a neziskové organizace a všechny příznivce podporující bezpilotní letecký průmysl.

2018_Stanovy Aliance pro bezpilotní letecký průmysl

Představenstvo

je složeno výhradně z fyzických osob, které jsou zástupci řádných členů. Členy představenstva volí valná hromada. Představenstvo volí ze svých členů prezidenta. Současným prezidentem aliance je Ing. Luděk Šantora, MBA. Viceprezidenty pak Ing. Jakub Karas a Ing. Martin Kaftan, MBA. Představenstvo se schází nejméně jednou měsíčně. Jednotliví členové představenstva se soustředí na výkon odpovědnosti vyplývajících ze stanov a případně dalších prováděcích dokumentů a zároveň se podílí na aktivitách pracovních skupin.

Členové UAVA

Partneři UAVA