Chcete být členem?

Kontaktujte nás na info@uava.cz, nebo na tel: 601 373 937
Případně vyplňte elektronický formulář žádosti

I. skupina

Řádný člen

10 000 /rok
Hlasovací právo 10 hlasů
 • Vlastnící certifikaci pro provádění leteckých prací pomocí UAS
 • Výrobce bezpilotního prostředku, perifierií, senzorů
 • Poskytující, vyvíjející aplikace
 • Zpracovávající pomocí UAS pořízená data
II. skupina

Řádný člen

3 000 /rok
Hlasovací právo 3 hlasy
 • Vlastnící certifikaci pro provádění leteckých prací pomocí UAS
 • Výrobce bezpilotního prostředku, perifierií, senzorů
 • Poskytující, vyvíjející aplikace
 • Zpracovávající pomocí UAS pořízená data
 • Zajímající se o využití bezpilotního leteckého průmyslu

III. skupina

Řádný člen

1 000 /rok
Hlasovací právo 1 hlas
 • Z neziskového sektoru
 • Z výzkumného sektoru
 • Ze středoškolského a vysokoškolského prostředí
 • Zajímající se o využití bezpilotního leteckého průmyslu


Čestné

Mimořádný člen

0 /rok
Hlasovací právo 0 hlasů
 • Uznávané fyzické, či právnické osoby působící v bezpilotním leteckém průmyslu

členství

Vstupem mezi členy Aliance posílíte asociaci, která dlouhodobě a účinně prosazuje zájmy bezpilotního leteckého průmyslu. Podporujeme ekosystém bezpilotního leteckého průmyslu zahrnující podnikatele, spotřebitele, výzkumné a vědecké projekty a další entity s cílem rozvíjet trh a bezpečnost bezpilotních prostředků a jejich provoz. Aktivně se ve spolupráci s řídícími autoritami (například ÚCL, ŘLP, MD) a příbuznými platformami podílíme na osvětě průmyslového využití RPAS, tvorbě regulačního rámce provozu RPAS, zasazujeme se o integraci do Evropského vzdušného prostoru, podporujeme vznik nových rozvojových I komerčních projektů s využitím technologie RPAS. Naše činnost může být ještě účinnější, pokud budeme mít vaši podporu.

Členem Aliance se může stát fyzická osoba a právnická osoba starší 18 let s trvalým pobytem nebo sídlem v České republice. Předpokladem pro udělení členství je souhlas se stanovami asociace. O udělení členství rozhoduje představenstvo na základě vyplněné písemné přihlášky žadatele a o tomto rozhodnutí informuje představenstvo členy Aliance. Členství v Alianci oficiálně vzniká uhrazením členského příspěvku. Každý člen je povinen dodržovat stanovy a usnesení orgánů asociace. Členy, kteří jsou současně právnickými osobami, zastupuje při jednání v orgánech Aliance jeden zástupce vykonávající práva a povinnosti člena.

podmínky