Osvěta

Kvalita a procesy

Bezpečnost

Budování povědomí a důvěry společnosti v UAV technologie je jedním z klíčových aspektů pro akceptaci těchto technologií. Obecně je třeba zvyšovat zájem společnosti a médií prací na míře jejich porozumění technologii, praktickým přínosům a rizikům s tím spojeným, neboť platí, že ztotožnění se s přínosy vede I k akceptaci určité míry rizika.
V té souvislosti je cílem aliance:
 • Zvyšovat povědomí společnosti o praktických přínosech a rizikách UAV technologií pro společnost formou přednášek a školení
 • Zvyšovat povědomí o možnostech a rizikách transferu UAV technologií a aplikací do průmyslové praxe formou oborových konferencí a událostí

Aby mohl být plně využit společenský přínos bezpilotních letadel při současném udržení stávající vysoké úrovně bezpečnosti letectví, bude zapotřebí vytvořit nemálo speciálních mezinárodních předpisů, dle nichž bude možno bezpilotní letadla navrhovat, vyrábět, plnohodnotně provozovat a stejně jako jejich provozovatele a piloty i certifikovat. Tvorba této kompletní předpisové základny již byla zahájena
V té souvislosti je cílem aliance:
 • Podpora členům Aliance s procesem certfikace
 • Spolupráce s ÚCL při tvorbě certifikačního rámce

Spolu s uvolňováním předpisů pro provoz bezpilotních systémů (např. pohyb mimo UAV mimo vizuální dohled operátora) vstoupí v platnost řada prováděcích předpisů, povinnost získat různá osvědčení a souhlasy v souladu s požadavky EASA, zejména v oblasti certifikace, údržby a letové způsobilosti letounů, v oblasti letové způsobilosti leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu. Snahou UAV Aliance bude pomoc členů se schvalovacími, resp. certifikačními procesy.
V té souvislosti je cílem aliance:
 • Spolupráce s relevantními orgány na tvorbě metodik a pracovních postupů
 • Poskytování expertíz při tvorbě komponent regulačního rámce

Věda, Výzkum, Výuka

Legislativní rámec

Mezinárodní spolupráce

Bezpilotní letecký průmysl je velmi dynamické odvětví v kterém se prolíná vývoj UAV s reálným nasazením v praktických scénářích. Propojení provozovatelů leteckých prací s prostředím českých univerzit a výzkumných pracovišť pomůže urychlit transfer vědy do průmyslu. Důležitou aktivitou je zajištění kvalifikovaných pracovníků pro toto odvětví.
V té souvislosti je cílem aliance:
 • Transfer vědy do průmyslu
 • Zajištění výukových programů v úrovni SŠ, VŠ se zaměřením na bezpilotní letectví

Aliance je partnerem pro státní instituce, které jsou odpovědné za tvorbu legislativy pro bezpilotní letectví.

V této souvislosti je cílem aliance:

 • Aktivně spolupracovat na tvorbě platné legislativy

Aliance je členem UVS International, která sdružuje mezinárodní komunitu bezpilotního letectví. Jako členové této organizace a  International RPAS Coordination Council, jsme zapojeni do projednávání harmonizace evropské legislativy pro bezpilotní letectví a komunikujeme s Evropským parlamentem, Evropskou komisí, Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví (EASA).

V této souvislosti je cílem aliance:

 • Mezinárodní spolupráce a partnerství
 • Koordinovanost a informovanost v oblasti evropské legislativy

Integrace do EAS

Podpora podnikání

Využití UAV

V polovině roku 2013 Evropská komise publikovala dokument popisující časový rámec a jednotlivé dimenze integrace bezpilotních leteckých systémů do Evropského vzdušného prostoru (EAS). Praktickým dopadem je sjednocení rámce pro podnikání v UAV odvětví napříč EU. K naplnění této ambice je třeba konvergence nejen z pohledu regulatorních rámců členů EU, řady technických a metodických norem, ale I společenské odpovědnosti a dalších témat.

V této souvislosti je cílem aliance:

 • Participace Aliance na tvorbě sjednoceného rámce EU pro podnikání v UAV odvětví v ČR a EU
 • Usnadnit subjektům podnikajícím v odvětví UAV v ČR přístup na evropský trh

Síla české ekonomiky, v našem případě firem podnikajících v bezpilotním letectví, je spojena se schopností transferovat výsledky vývoje a výzkumu do praxe. Je spojena se schopností vychovávat špičkové odborníky. Je spojena se schopností podporovat vznik nových firem v této oblasti.

V této souvislosti je cílem aliance:

 • Podporovat vznik vědecko-technických parků

Aliance je členem UVS International, která sdružuje mezinárodní komunitu bezpilotního letectví. Jako členové této organizace a  International RPAS Coordination Council, jsme zapojeni do projednávání harmonizace evropské legislativy pro bezpilotní letectví a komunikujeme s Evropským parlamentem, Evropskou komisí, Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví (EASA).

V této souvislosti je cílem aliance:

 • Mezinárodní spolupráce a partnerství
 • Koordinovanost a informovanost v oblasti evropské legislativy