POSLÁNÍ ALIANCE

SPOLEČNĚ JSME SILNĚJŠÍ

Aliance pro bezpilotní letecký průmysl (UAVA) vznikla na základě rostoucí poptávky trhu po uceleném a systémovém přístupu reprezentujícím účastníky nově se rozvíjejícího UAV odvětví při zachování celospolečenských zájmů.

Posláním Aliance je vytvářet předpoklady a optimální podmínky pro výzkum, vývoj, výrobu, obchod s cílem rozvíjet UAV technologie a UAV aplikace.

Aliance rovněž zastupuje, reprezentuje a propaguje Alianci a její členy, rozvíjí spolupráci mezi členy a spolupráci zaměřenou na získávání a podporu nových projektů pro průmyslové aplikace UAV, dále podporuje a propaguje vzdělávání pro bezpilotní letecký průmysl. K naplnění tohoto poslání sdružuje Aliance zejména komerční subjekty, vědecké pracovníky a instituce, nevládní a neziskové organizace a všechny příznivce podporující bezpilotní letecký průmysl. Cílem Aliance je spolupráce s orgány a organizacemi, které přímo či nepřímo navazují na předmět činnosti sdružených členů, zejména iniciováním legislativních, ekonomických a organizačních předpokladů s cílem podpořit bezpilotní letecký průmysl. Klíčová je spolupráce s orgány státní správy a samosprávy a s Parlamentem ČR v oblasti podnikání v oboru leteckého bezpilotního průmyslu. V celospolečenském kontextu se Aliance zasazuje o informovanost veřejnosti týkající se technologie UAV.

ČLENOVÉ ALIANCE

PARTNEŘI ALIANCE